martes, marzo 08, 2005

Pedro Bádenas en "Το βήμα"

Η ζήτηση εκμάθησης ισπανικών τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί εντυπωσιακά.

Οι έλληνες αγαπούν τα ισπανικά. Δεν το αποδεικνύουν μό­νο τα μεγάλα ποσοστά συμμετοχής των νέων της χώρας μας στα πι­στοποιημένα προγράμματα εκμά­θησης της λατινογενούς γλώσσας. Το αποδεικνύει κυρίως το γεγονός ότι οι Ελληνες κατέχουν σήμερα τον μεγαλύτερο αριθμό διπλωμά­των «Dele» (το επίσημο δίπλωμα γνώσης ισπανικών) από όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενω­σης. Τα τελευταία χρόνια δε η ζήτηση της ισπανικής γλώσσας από τους - έτσι κι αλλιώς πολύγλωσ­σους - Ελληνες έχει αυξηθεί κατα­κόρυφα. Και δεν αρκεί να «ενοχο­ποιήσουμε» γι' αυτό μόνο τις ται­νίες του Π. Αλμοδόβαρ ή την πλού­σια παρουσία των Ισπανών στη διε­θνή λογοτεχνική σκηνή.
Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου θερβάντες - που υπάγεται στο μορ­φωτικό τμήμα της ισπανικής πρε­σβείας στην Ελλάδα - κ. Πέδρο Μπαντένας επιχειρεί να εξηγήσει το «μυστήριο» επικεντρώνο­ντας την ερ­μηνεία του στη συμπά­θεια των Ελ­λήνων προς τους Ισπανούς. Και προσθέτει: «Εκτός του ότι οι λαοί μας βρί­σκονται πολύ κοντά από πλευράς ιδιοσυγκρασίας, οι ελληνόφωνοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι οι πιο ευνοημένοι από όλους όσον αφορά την εκμάθηση τηι ισπανικοί γλώσσας, καθώς χρη­σιμοποιούμε το ίδιο φωνητικό σύ­στημα. Οι Ελληνες μαθαίνουν έτσι πολύ εύκολα ισπανικά και το αντί­στροφο. Στην Ισπανία διδάσκο­νται κανονικά στα σχολεία τα αρ­χαία ελληνικά αλλά σε πολλά εκ­παιδευτικά συγκροτήματα εισάγε­ται τώρα και η διδασκαλία των νέ­ων ελληνικών».

Para seguir leyendo el artículo, pulsad más abajo sobre el símbolo #

Στην πρόσφατη αντιπαράθεση μεταξύ των γαλλικών - γερμανικών για το ποια θα είναι η δεύτερη δι­δασκόμενη γλώσσα στα ελληνικά σχολεία, οι Ισπανοί κράτησαν με­τριοπαθή στάση. Οχι επειδή δεν εί­χαν τη δύναμη να διεκδικήσουν μια ισότιμη θέση στην ελληνική εκπαί­δευση, αλλά πιο πολύ από ιδιοσυ­γκρασία. Ο κ. Μπαντένας όμως δη­λώνει τώρα ότι «ήρθε η ώρα να προχωρήσει ο διάλογος με το υπουργείο Παιδείας, ώστε να εντα­χθούν επίσημα τα ισπανικά στην ελληνική εκπαίδευση, ως δεύτερη γλώσσα επιλογής».
Για το θέμα έχει γίνει ήδη μια συνάντηση μεταξύ του κ. Μπαντένας ως συμβούλου της ισπανικής πρεσβείας, του πρε­σβευτή της Ισπανίας στη χώρα μας και της ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.
Η συνάντηση αιπή έγινε τον πε­ρασμένο Οκτώβριο αλλά ως σήμε­ρα δεν έχει προχωρήσει ακόμη κα­νένα πρόγραμμα συνεργασίας μετοξύ της χώρας μας και του Ινστιτούτου Θερβάντες. «Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον της ελ­ληνικής κοινωνίας γιια την εκμά­θηση της ισπανικής γλώσσας και θέλουμε να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε» λέει ο κ. Μπαντένας και συνεχίζει: «Το όχημα για να επικοινωνήσουν οι δυο λα­οί μας άλλωστε είναι η γλώσσα. Γι' αυτό και είναι επίκαιρο το αίτημα για να εισαχθούν τα ισπανικά στην ελληνική εκπαίδευση. Το Ινστι­τούτο Θερβάντες θα μπορούσε να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο σε έναν τέτοιο σχεδιασμό, αφού έτσι κι αλ­λιώς προετοιμάζει καθηγητές δι­δασκαλίας των ισπανικών. Ενδια­φερόμαστε και έλπίζουμε ότι στο πλαίσιο της γλωσσικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης το θέμα αυτό θα προχωρήσει».
Η ισπανική γλώσσα είναι σήμε­ρα φορέας επικοινωνίας περισσοτέρων από 400 εκατομμύρια αν­θρώπων σε όλες τις ηπείρους του πλανήτη. Το Ινστιτούτο «Μιγκέλ νιε Θερβάντες» είναι ένα κέντρο πρω­τοπόρο στη διάδοση της ισπανικής γλώσσας και της ισπανόφωνης κουλτούρας στην Ελλάδα, την οποία και ενισχύει διαρκώς από την ίδρυ­ση του, το 1984.
Πρόκειται άλλωστε για το μονα­δικό Κέντρο Ισπανικών Σπουδών στην Ελλάδα που το ποιοτικό του επίπεδο αξιολογήθηκε με άριστα από το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκας, αρμόδιο για τη διεξαγωγή και τη διόρθωση των διπλωμάτων «Dele» μαζί με το Ινστιτούτο Θερβάντες.
«Υπάρχει συμπάθεια μεταξύ των δύο λαών» όπως λέει ο κ. Μπαντένας, βέ­βαια, «η κουλτούρα και ο πολιτι­σμός είναι νια το ινσπτούτο μας εξίσου βασικός άξονας με τη δι­δασκαλία της ισπανικής γλώσσας και γι' αυτό διοργανώνουμε σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων προώ­θησης της ισπανικής κουλτούρας και του ισπανικού πολιτισμού που είναι βεβαίως κάτι πολύ πιο πλατύ».
Και συνεχίζει: «Σήμερα οι ευ­ρωπαίοι πολίτες πρέπει οπωσδή­ποτε να μιλούν μια δεύτερη γλώσ­σα. Η επικοινωνία μεταξύ των πο­λιτών της Ενωσης είναι ένα κρί­σιμο θέμα και δίνει σε έναν νέο τα εφόδια για να κινηθεί σε ένα σύ­νολο χωρών».
Το Ινστιτούτο Θερβάντες έχει 2.300 σπουδαστές στην Αθήνα. Ο αριθμός αυτός φθάνει τα 6.000 άτο­μα αν καταμετρηθούν οι εγγραφές των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ισπανικής γλώσσσας.
Σύντομα, δε, θα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή σύστημα «ηλεκτρονικής» ενημέρωσης μέσω του διαδικτύου όλων των ενδιαφερο­μένων για τις εξετάσεις, ενώ το ινστιτούτο συνεργάζεται ήδη στενά με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη για τη δημιουργία μιας «τάξης Θερβάντες» στη συ­μπρωτεύουσα, όπου το ενδιαφέ­ρον για την ισπανική γλώσσα επίσης έχει αυξηθεί θεαματικά.
Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όμως, λειτουργεί τα τελευταία χρόνια και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως λέει σχετικά η πρόεδρος του τμήματος κυρία Ε. Πανδή-Παυλάκη, «τα τελευταία χρόνια το ελληνικό εκ­παιδευτικό σύστημα, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και ατή Δευτε­ροβάθμια Εκπαίδευση, συμπεριέ­λαβε τη δυνατότητα εκμάθησης μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. Γε­γονός, όμως, είναι ότι οι γλώσσες που μπορούν να διδαχθούν στα ελληνικά δημόσια σχολεία περιο­ρίζονται σε εκείνες στις οποίες υπάρχουν καθηγητές-απόφοποι των ξένων φιλολογιών των ελλη­νικών πανεπιστημίων».
Και συμπληρώνει: «Μέχρι πρό­σφατα, η απουσία πτυχιούχων κα­θηγητών Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ελληνικών ΑΕΙ καθι­στούσε απαγορευτική τη διδα­σκαλία της γλώσσας στην Πρω­τοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκ­παίδευση. Ομως από το 2003, όταν και έγινε η πρώτη ορκωμο­σία αποφοίτων του τμήματος, μέ­χρι και σήμερα έχει παρατηρηθεί τεράστια πρόοδος».

Μάρνυ Παπαματθαίου

No hay comentarios: